Kristine född 1980.12.21 i Motala.  2580 g  45 cm.